ชื่อ-สกุล : ม.จิรพงษ์ พุทธรสเจริญ

สังกัดหน่วยงาน : งานสภานักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน , งานระเบียบวินัย , งานระดับชั้น , งานบริหารแผนกปกครอง , งานสุขอนามัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต(กศบ.)เทคโนโลยีทางการศึกษา ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...