ชื่อ-สกุล : มิสอุษณี สิมะขจรเกียรติ

สังกัดหน่วยงาน : งานสารบรรณ , งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน , งานทะเบียนสถิติ , งานกิจการพิเศษ , งานนโยบายและแผน , งานประกันคุณภาพการศึกษา , งานอภิบาล , งานทรัพยากรมนุษย์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...