ชื่อ-สกุล : มิสอุษณี สิมะขจรเกียรติ

สังกัดหน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์ , งานกิจการพิเศษ , งานนโยบายและแผน , งานอภิบาล , งานสารบรรณ , งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน , งานทะเบียนสถิติ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...