ชื่อ-สกุล : มิสนฤมล สีคะปัสสะ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , งานนิเทศการสอน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (การประถมศึกษา) ( สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ )

more...