ชื่อ-สกุล : มิสรจนา สุวรรณกุล

สังกัดหน่วยงาน : งานนิเทศการสอน , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ , งานกิจการพิเศษ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(ค.อ.ม.) ( สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง )

more...