ชื่อ-สกุล : ม.ปริญญา สมบัติ

สังกัดหน่วยงาน : งานนิเทศการสอน , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ )

more...