ชื่อ-สกุล : มิสสุวิมล พลัดดง

สังกัดหน่วยงาน : งานร้านค้าสวัสดิการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปวส. ( โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวรการ ฉะเชิงเทรา )

more...