ชื่อ-สกุล : มิสวาสนา แซ่โค้ว

สังกัดหน่วยงาน : งานสารบรรณ , งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา )

more...