ชื่อ-สกุล : มิสหทัยชนก ศรีชนะวัฒน์

สังกัดหน่วยงาน : งานวิจัยและพัฒนา , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง )

more...