ชื่อ-สกุล : มิสรสสุคนธ์ กุลวิทย์

สังกัดหน่วยงาน : งานตรวจสอบการเงิน , งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน , งานพัสดุครุภัณฑ์ , งานธนาคารโรงเรียน , งานอภิบาล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ( วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา )

more...