ชื่อ-สกุล : มิสพวงทอง วงศ์พลับ

สังกัดหน่วยงาน : งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน , งานระดับชั้น , งานบริหารแผนกปกครอง , งานประกันคุณภาพการศึกษา , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การจัดการคุณภาพ ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา )

more...