ชื่อ-สกุล : ม.ประสบสุข ปราชญากุล

สังกัดหน่วยงาน : งานหลักสูตรการสอน , งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานสภานักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...