ชื่อ-สกุล : มิสอาภิญญา อรุณพงษ์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา )

more...