ชื่อ-สกุล : มิสจรรยา สินถาวร

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , งานวิจัยและพัฒนา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยรามคำแหง )

more...