ชื่อ-สกุล : มิสสุดา ดงหลง

สังกัดหน่วยงาน : งานสุขอนามัย , งานโภชนาการ , งานร้านค้าสวัสดิการ , งานเบเกอรี่ , งานยานพาหนะ , งานสาธารณูปโภค , งานอาคารสถานที่ , งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน , งานพัสดุครุภัณฑ์ , งานจัดซื้อ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บันฑิต ( สถาบันราชภัฎ ฉะเชิงเทรา )

more...