ชื่อ-สกุล : มิสวาสนา ตนานนท์ชัย

สังกัดหน่วยงาน : งานประกันคุณภาพการศึกษา , งานอภิบาล , งานสารบรรณ , งานประชาสัมพันธ์ , งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานสุขอนามัย , งานโภชนาการ , งานร้านค้าสวัสดิการ , งานเบเกอรี่ , งานยานพาหนะ , งานสาธารณูปโภค , งานอาคารสถานที่ , งานรักษาความปลอดภัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต เอกการประถมศึกษา ( มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ )

more...