ชื่อ-สกุล : มิสอัญชลี อยู่สุข

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจการพิเศษ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานดนตรีและการแสดง , งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก , งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา )

more...