ชื่อ-สกุล : มิสนภาพร จิตต์อารีย์เทพ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา )

more...