ชื่อ-สกุล : มิสดวงใจ นาคปุนบุตร

สังกัดหน่วยงาน : งานนิเทศการสอน , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ก.ศบ. ( เอกสังคมศึกษา ) ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน )

more...