ชื่อ-สกุล : ม.สมมาตร ศรีวิศาลศักดิ์

สังกัดหน่วยงาน : งานอภิบาล , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานนิเทศการสอน , งานห้องสมุด , งานวัดและประเมินผล , งานหลักสูตรการสอน , งานบริหารฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง )

more...