ชื่อ-สกุล : ม.สมมาตร ศรีวิศาลศักดิ์

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานห้องสมุด , งานนิเทศการสอน , งานวิจัยและพัฒนา , งานหลักสูตรการสอน , งานอภิบาล , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ , งานบริหารฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง )

more...