ชื่อ-สกุล : มิสวรรณา กรัสพรหม

สังกัดหน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์ , งานประกันคุณภาพการศึกษา , งานนโยบายและแผน , งานพัสดุครุภัณฑ์ , งานจัดซื้อ , งานนิเทศการสอน , งานสัมพันธ์ชุมชน , งานกีฬา , งานดนตรีและการแสดง , งานสภานักเรียน , งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก , งานบริหารแผนกกิจกรรม , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน , งานระเบียบวินัย , งานระดับชั้น , งานบริหารแผนกปกครอง , งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน , งานระเบียบวินัย , งานบริหารแผนกปกครอง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร )

more...