ชื่อ-สกุล : มิสรุ่งรักษ์ นุ่มไทย

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , งานนิเทศการสอน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก ภาษาไทย ( มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา )

more...