ชื่อ-สกุล : มิสนพเก้า ปราชญากุล

สังกัดหน่วยงาน : งานนิเทศการสอน , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...