ชื่อ-สกุล : มิสนพเก้า ปราชญากุล

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( ราชภัฏฉะเชิงเทรา )

more...