ชื่อ-สกุล : มิสขนิษฐา รัตตะมณี

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. (คหกรรม) ( สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา )

more...