ชื่อ-สกุล : ม.ไพศร คูหาพัฒนกุล

สังกัดหน่วยงาน : งานห้องสมุด , งานวัดและประเมินผล , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานหลักสูตรการสอน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...