ชื่อ-สกุล : ม.ไพศร คูหาพัฒนกุล

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , งานห้องสมุด , งานหลักสูตรการสอน , งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานวิจัยและพัฒนา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...