ชื่อ-สกุล : มิสเจนจิรา เชื้อแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ.การศึกษาปฐมวัย ( สถาบันบันราชภัฎราชนครินทร์ )

more...