ชื่อ-สกุล : ม.สมพบ คำมี

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ , งานอภิบาล , งานร้านค้าสวัสดิการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...