ชื่อ-สกุล : มิสกาญจนา พงษ์เจริญ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปฐมวัย , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.บ.การศึกษาประถมวัย ( มหาลัยราชภัฏราชนครินทร์ )

more...