ชื่อ-สกุล : มิสรำพึง ศรีสวัสดิ์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานนิเทศการสอน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา )

more...