ชื่อ-สกุล : มิสรำพึง ศรีสวัสดิ์

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานกีฬา , งานห้องสมุด , งานนิเทศการสอน , งานวิจัยและพัฒนา , งานหลักสูตรการสอน , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , งานบริหารฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา )

more...