ชื่อ-สกุล : ม.สงคราม นิคมไพบูลย์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ , งานนิเทศการสอน , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีครุศาสตร์ บัณฑิตเอก อุตสาหกรรมศิลป์ ( วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี )

more...