ชื่อ-สกุล : มิสเกษรา เกิดมงคล

สังกัดหน่วยงาน : งานนิเทศการสอน , งานตรวจสอบการเงิน , งานจัดซื้อ , งานการเงินและบัญชี , งานนโยบายและแผน , งานทรัพยากรมนุษย์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

more...