ชื่อ-สกุล : มิสเกษรา เกิดมงคล

สังกัดหน่วยงาน : งานตรวจสอบการเงิน , งานจัดซื้อ , งานการเงินและบัญชี , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , งานนิเทศการสอน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

more...