ชื่อ-สกุล : มิสจันทนา ศิริโสภาพงษ์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( วิทยาลัยครู ฉะเชิงเทรา )

more...