ชื่อ-สกุล : มิสสุภาพร เกตุสุวรรณ

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจการพิเศษ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ.ภาษาอังกฤษ ( สถาบันราชภัฎราชนคริทร์ฉะเชิงเทรา )

more...