ชื่อ-สกุล : นายสุวัฒน์ชัย ประพาฬ

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

more...