ชื่อ-สกุล : นายศุภชัย ทิพย์ยอและ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน )

more...