ชื่อ-สกุล : นายศรัณย์ภูมิ บัวเกิด

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

more...