ชื่อ-สกุล : นายชัยภัทร์ คงเกิด

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน )

more...