ชื่อ-สกุล : นายประสิทธิ์ พงศ์ดำรง

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

more...