ชื่อ-สกุล : น.ส.แวววลี ทิพย์สวัสดิ์

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา )

more...