ชื่อ-สกุล : ม.อนันต์ จิตต์อารีย์เทพ

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน , งานระเบียบวินัย , งานระดับชั้น , งานบริหารแผนกปกครอง , งานกิจการพิเศษ , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คุรุศาสตร์บัณฑิต เอกพลศึกษา ( วิทายลัยครูฉะเชิงเทรา )

more...