ชื่อ-สกุล : มิสรุ่งรักษ์ นุ่มไทย

สังกัดหน่วยงาน : งานนิเทศการสอน , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก ภาษาไทย ( มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา )

more...