ชื่อ-สกุล : ม.นิคม โขมะนาม

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานห้องสมุด , งานนิเทศการสอน , งานวิจัยและพัฒนา , งานวิจัยและพัฒนา , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.) ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...