ชื่อ-สกุล : มิสรัดดาวรรณ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา

สังกัดหน่วยงาน : งานดนตรีและการแสดง , งานบริหารแผนกปกครอง , งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน , งานรักษาความปลอดภัย , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานตรวจสอบการเงิน , งานสัมพันธ์ชุมชน , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก , งานสภานักเรียน , งานบริหารแผนกกิจกรรม , งานระเบียบวินัย , งานระดับชั้น , งานวิจัยและพัฒนา , งานกีฬา , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน , งานพัสดุครุภัณฑ์ , งานนโยบายและแผน , งานประกันคุณภาพการศึกษา , งานทรัพยากรมนุษย์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...