ชื่อ-สกุล : มิสนพรัตน์ รัตนบวร

สังกัดหน่วยงาน : งานพัสดุครุภัณฑ์ , งานจัดซื้อ , งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานสุขอนามัย , งานอาคารสถานที่ , งานรักษาความปลอดภัย , งานโภชนาการ , งานยานพาหนะ , งานสาธารณูปโภค

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : เอกนาฎศิลป์ ( วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ )

more...