ชื่อ-สกุล : มิสสุภาพร เกตุสุวรรณ

สังกัดหน่วยงาน : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน , งานระเบียบวินัย , งานระดับชั้น , งานบริหารแผนกปกครอง , งานกิจการพิเศษ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ.ภาษาอังกฤษ ( สถาบันราชภัฎราชนคริทร์ฉะเชิงเทรา )

more...