ชื่อ-สกุล : มิสปราณี มูลแจ้

สังกัดหน่วยงาน : งานกีฬา , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศบ. ( มหาวิทยาลัยรามคำแหง )

more...