ชื่อ-สกุล : ม.สุเมธ พุทธเมฆ

สังกัดหน่วยงาน : งานจัดซื้อ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานวิจัยและพัฒนา , งานนิเทศการสอน , งานห้องสมุด , งานวัดและประเมินผล , งานหลักสูตรการสอน , งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ , งานรักษาความปลอดภัย , งานทรัพยากรมนุษย์ , งานนโยบายและแผน , งานอภิบาล , งานประกันคุณภาพการศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

more...