ชื่อ-สกุล : ม.ประจักษ์ ศรีภักดี

สังกัดหน่วยงาน : งานสัมพันธ์ชุมชน , งานกีฬา , งานดนตรีและการแสดง , งานสภานักเรียน , งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก , งานบริหารแผนกกิจกรรม , งานสุขอนามัย , งานบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การฝึกและการจัดการกีฬา ( วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชลบุรี(ภาคสมทบ)มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา )

more...