ชื่อ-สกุล : มิสวีณา นิ่มเรือง

สังกัดหน่วยงาน : งานทรัพยากรมนุษย์ , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานนิเทศการสอน , งานห้องสมุด , งานวัดและประเมินผล , งานหลักสูตรการสอน , งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานศูนย์ภาษาต่างประเทศ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , งานวิจัยและพัฒนา , งานนิเทศการสอน , งานรักษาความปลอดภัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master of Arts ( Sheffield Hallam University )

more...