ชื่อ-สกุล : มิสวัชรี เรืองศิริ

สังกัดหน่วยงาน : งานวิจัยและพัฒนา , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยรามคำแหง )

more...