ชื่อ-สกุล : มิสเปรมฤดี ศรีสุนารถ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ - การเงิน , งานประชาสัมพันธ์ , งานกิจการพิเศษ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฎราชนครินทร์ )

more...